top of page

Algemene Voorwaarden 2021

Algemene voorwaarden 2021 - Moor Opleidingen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen en opleidingen welke door Moor Opleidingen worden verzorgd.

Aanmelding
1. Aanmelding voor een cursus kan telefonisch, via de site, per mail of persoonlijk. 
2. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden door de kandidaat.
3. Bij inschrijving via een bedrijf dient een bevoegd persoon tevens akkoord te geven d.m.v. een handtekening en/of bedrijfsstempel.
4. Moor Opleidingen kan, zonder opgaaf van reden, cursisten afwijzen.

Cursussen
5. Moor Opleidingen verzorgt de cursus overeenkomstig de in haar documentatie en/of offerte omschreven methoden.
6. Moor Opleidingen draagt zorg voor het bij de opleiding behorend lesmateriaal. 

7. De door Moor Opleidingen verstrekte informatie en adviezen zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de verstrekte informatie niet (geheel) juist of niet volledig is. Correspondentie hierover dient (het liefst na telefonisch contact) vastgelegd te worden. Dit kan via het klachtenformulier op de site van Moor Opleidingen. Ook kan worden afgesproken dat de besproken zaken via mail worden bevestigd door Moor Opleidingen.

 

Annulering cursussen en examens
8. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (niet via sms of e-mail) tijdens kantoortijden van Moor Opleidingen te gebeuren. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet gerekend als werkdagen.
9. Moor Opleidingen heeft het recht om opleidingen te verplaatsen en/of te annuleren. Dit gebeurt na toelichting door Moor Opleidingen en overleg over een nieuwe datum met opdrachtgever/cursist. In geval van annuleren worden de reeds betaalde kosten aan Moor Opleidingen terug gestort.

10. De cursist/opdrachtgever/klant heeft het recht kosteloos de cursus te verplaatsen of te annuleren tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus
11. Bij annulering tussen 15 en 4 werkdagen is 50 % verschuldigd. Binnen 4 werkdagen is 100% verschuldigd.
12. Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt zonder aan punt 10 te hebben voldaan, kan 100% in rekening worden gebracht. 


Betaling
13. Betaling dient vooraf aan de cursus te geschieden indien dit is afgesproken.

14. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, behoudt Moor Opleidingen zich het recht om de besproken cursus te annuleren en om 10% van het factuurbedrag te factureren als zijnde administratie kosten. 
15. Indien men in gebreke blijft en het verschuldigde bedrag niet betaald kan Moor Opleidingen de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Moor Opleidingen is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.

16. Indien een cursist zich te laat voor een examen (welke wordt afgenomen na het volgen van een cursus) afmeldt dient het examengeld wel betaald te worden. De uiterste afmeldtermijn verschilt per exameninstituut en zal per situatie worden nagezocht en toegelicht aan cursist/opdrachtgever/klant.

 

Examinering en legitimatie

17. Moor Opleidingen volgt m.b.t. de examen aanvraag de examenregels van het desbetreffende exameninstituut.

18. De cursist dient zich tijdens de opleiding/examinering te kunnen legitimeren met een in Nederland geldig legitimatiebewijs.

19. Wanneer een examen of toets door in gebreke blijven van cursist/opdrachtgever/klant (bijv. geen geldig legitimatiebewijs of niet tijdig aanwezig) geen doorgang kan vinden, dienen de examengelden wel betaald te worden.

 

Aansprakelijkheden
20.Indien de cursist tijdens de opleiding niet aan de wettelijke eisen voldoet en daar uit vloeien bekeuringen/schades voort dan vallen deze buiten de verantwoordelijkheid van Moor Opleidingen. Deze bekeuringen en schades kunnen worden verhaald op de cursist/opdrachtgever/klant.
21. Moor Opleidingen heeft een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schades die veroorzaakt worden door de docent van Moor Opleidingen. De verzekering vergoed eventuele schade secundair (in tweede instantie).

22. Moor Opleidingen ziet af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij ongevallen, overtredingen en daaruit voortvloeiende claims, alsmede letsel ontstaan gedurende een cursus of opleiding waarbij de cursist voorafgaand aan de cursus reeds in het bezit is van alle wettelijk verplichte documenten om het tijdens de cursus gebruikte voertuig zelfstandig te mogen besturen. Bijvoorbeeld indien eerder een certificaat is verstrekt voor interne transportmiddelen (zoals heftruck), hoogwerker, hijsen en de Code 95 Nascholing.

 

Slotbepaling

23. In gevallen waar bovenstaande informatie niet voorziet zal in onderling overleg in vertrouwen en naar redelijkheid worden overlegd en besloten.

24. Op alle geschillen tussen de cursist/opdrachtgever/klant en Moor Opleidingen is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl de rechtbank te Den Haag bevoegd is bij eventuele geschillen.

bottom of page